Anunt CONVOCARE a adunarii generale ordinare a acţionarilor Societăţii Victoria SA

Anunt CONVOCARE a adunarii generale ordinare a acţionarilor Societăţii Victoria SA

Adminstratorul unic al Societăţii Victoria S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale Victoria SA, la data de 02 aprilie 2020, ora 10, la adresa din Botoșani, str. Victoriei nr. 20, pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 15.03.2020, cu următoarea ordine de zi:

 

1.prerzentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019;

2.aprobarea raportului anual pentru anul 2019 a administatorului unic al SC Victoria SA;

3. aprobarea repartizării profitului pentru anul 2019;

4. aprobarea repartizării la dividende a unor rezerve din anii anteriori;

5. apronbarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, adunarea generală ordinară a acţionarilor se va ţine la data de 03 aprilie 2020, la aceeaşi oră şi în același loc, cu acceaşi ordine de zi.

Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din Botoșani, str. Victoriei nr. 20 începând cu data de 15.03.2020.


Administrator unic al Societatii Victoria S.A.

Răileanu Vasile