Guvernul României acordă ajutor financiar elevilor și studenților în vederea achiziționării de calculatoare

Guvernul României acordă ajutor financiar elevilor și studenților în vederea achiziționării de calculatoare

 

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor  financiar elevilor și studenților în  vederea achiziționării de calculatoare se desfășoară și în acest an. Beneficiarii acestui program sunt elevii și studenții din învățământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de mai mic sau egal  cu 250 lei/membru de familie. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 17 aprilie 2020 și nu este obligatorie deplasarea solicitantului la unitatea școlară, cererea fiind acceptată și dacă este transmisă prin poștă sau prin alt mijloc de comunicare.

 Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăși valoarea computerului achiziționat. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării  unui calendar, beneficiarii întocmesc o cerere pe care o transmit la unitatea sau instituția de învățământ la care este înscris elevul sau studentul și va fi însoțită de următoarele documente:

-copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;

-copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;

- adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori;

- acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;

- declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul  de maximum 250lei/ membru de familie şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard;

 -adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;

- adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;

- adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi studenţii, cu excepţia studenţilor din anul I.