Angajări la Muzeul Județean Botoșani

Angajări la Muzeul Județean Botoșani

Muzeul Judeţean Botoşani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

- inginer, studii superioare, grad profesional IA, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Financiar, Contabilitate, administrativ- achiziții;

- gestionar-custode, studii medii, treaptă profesională II, perioadă nedeterminată, la Muzeul „Ștefan Luchian”, Ștefănești.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

- 8 ianuarie 2021, ora 14:00, data limită pentru depunerea dosarelor;

- 18 ianuarie 2021, ora 10:00, proba scrisă;

- 25 ianuarie 2021, ora 9:00, interviu.

Detalii se găsesc la sediul Muzeului Judeţean Botoşani şi la urmatoarele adrese online:

http://Angajări la Muzeul Județean Botoșani

http://Angajări la Muzeul Județean Botoșani

 

Spune-ne opinia ta