Retrospectivă a anului 2019: Amenzi de milioane de lei și sute de agenți economici „scuturați” de inspectorii muncii din Botoșani

Retrospectivă a anului 2019: Amenzi de milioane de lei și sute de agenți economici „scuturați” de inspectorii muncii din Botoșani

În anul 2019, activitatea compartimentului Control Relaţii de Muncă s-a desfăşurat având la bază tematica de control aprobată prin Programul propriu de acţiuni al ITM Botoşani şi legislaţia muncii în domeniul relaţiilor de muncă, în conformitate cu programările lunare stabilite.

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Control Relaţii de Muncă şi Control Muncă Nedeclarată, au efectuat controale la un număr de 1135  agenţi economici, cu 29279 salariaţi, dintre care 16708 femei şi 47 tineri cu vârste cuprinse între 15-18 ani. Din cei 1198 angajatori verificaţi, la 96 dintre ei s-au aplicat 135 sancţiuni contravenţionale, după cum urmează: 89 de amenzi în valoare totală de 1.206.500 lei şi 46 de avertismente. Au fost dispuse 1640 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controlului.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii – Legea nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Conform Programului Propriu de Acţiuni, în anul 2019 s-a verificat modul în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii – Legea 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar unul dintre obiectivele principale urmărite a fost depistarea şi diminuarea muncii nedeclarate. În acest sens, au fost organizate acţiuni de control la punctele de lucru ale angajatorilor de pe raza judeţului, în domeniile susceptibile utilizării frecvente a muncii nedeclarate, a muncii tinerilor şi copiilor. În cadrul acţiunilor de control, au fost depistate 63 de persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, dintre care 56 de persoane fără forme legale de angajare, 7 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în ReviSal cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Controalele au fost efectuate la un număr de 1075 agenţi economici, 37 dintre aceştia fiind sancţionaţi pentru muncă nedeclarată cu 33 amenzi în valoare totală de 1.000.000 lei şi 7 avertismente.

În acţiunile de control efectuate de către inspectorii de muncă, s-a urmărit în tematica de control şi evaluarea modului în care agenţii economici respectă dispoziţiile imperative ale Legii 53/2003, referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor, precum şi a altor acte normative din domeniul relaţiilor de muncă.

În acest sens, în anul 2019 au fost controlaţi 1117 angajatori, aplicându-se 106 de sancţiuni, dintre care 75 de amenzi şi 31 de avertismente, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 1.098.500 lei.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile O.G. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

Pe parcursul anului 2019, inspectorii de muncă din compartimentul Control Relaţii de Muncă au procedat şi la verificarea respectării de către angajatori a prevederilor art. 36 din OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României. Au fost efectuate 28 controale, din care 21 cu lucrători din cadrul Biroului pentru Imigrări Botoşani, în conformitate cu Planul de Cooperare Operativă semnat în vederea intensificării acţiunilor de verificare a modului de respectare a prevederilor O.G. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României. S-au dispus 3 măsuri pentru remedierea deficienţelor şi au fost aplicate 2 sancţiuni contravenţionale: o amendă în cunatum de 80.000 lei şi un avertisment.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

În ceea ce priveşte registrul general de evidenţă a salariaţilor, în acţiunile de control organizate în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 s-a constatat faptul că nu toţi angajatorii respectă prevederile legale. Au fost efectuate controale la 1097 angajatori, 20 dintre ei fiind sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor legale, dispunându-se un număr de 262 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. Au fost aplicate 22 sancţiuni, din care 12 amenzi contravenţionale în valoare totală de 27.000 lei şi 10 avertismente.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Relaţii de Muncă au verificat 62 angajatori sub aspectul respectării dispoziţiilor art.129, alin. 1 şi 2 din Legea dialogului social nr. 62/2011 republicată, şi au constatat că 21 dintre aceştia nu respectă prevederile acestei legi, drept pentru care au fost dispuse 21 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Campania de informare a angajatorilor care au străini angajaţi sau a celor interesaţi în acest demers, cu privire la condiţiile în care străinii pot presta activităţi lucrative pe teritoriul României, precum şi în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile ce le revin în calitate de angajatori.

La sesiunea de informare a angajatorilor cu privire la prevederile legale care reglementează regimul de muncă al străinilor pe teritoriul României desfăşurată în data de 09.10.2019 la sediul  ITM Botoşani, în comun cu Biroul pentru Imigrări al Judeţului Botoşani, s-au discutat şi aspectele ce privesc condiţiile de angajare şi drepturile pe care le au străinii ca lucrători în România şi s-a convenit cu angajatorii participanţi, ca acestea să fie aduse la cunoştinţă străinilor care desfăşoară sau vor desfăşura activitate pentru ei.

S-au făcut informări pe acest subiect, cu ocazia controalelor efectuate la angajatorii care folosesc cetăţeni străini.

Campania naţională privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind timpul de muncă şi timpul de odihnă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: fabricarea şi comercializarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte, desfăşurată în două etape, în perioadele 08 - 12.07.2019 şi 16 -20.09.2019.

Au fost efectuate controale la un număr de 18 angajatori şi a fost dispusă o sancţiune în valoare de 3000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale.

Campanie naţională pentru desfăşurarea acţiunilor de control în domeniul relaţiilor de muncă şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, desfăşurată în perioada 03-28.06.2019.

Au fost efectuate 19 controale, la un număr de 19 angajatori, s-a aplicat o sancţiune în valoare de 40000 de lei, fiind depistate 2 persoane care desfăşurau  activitate fără a  avea încheiate contracte individuale de muncă.

Acţiunea de informare şi conştientizare cu privire la respectarea legislaţiei specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior şi internshipul, desfăşurată în perioada 15.04-31.05.2019.

Au fost desfăşurate 8 acţiuni de informare. Au fost informate un număr de 416 entităţi, din care 67 unităţi şi 349 persoane:

1. Campania “Informare Acasă! Siguranţă în lume!” desfăşurată în două etape, prima etapă, pe data de 16 aprilie la Colegiul A.T. Laurian, iar cealaltă pe 8 august, la Prefectura Botoşani, la care au participat inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Control Relaţii de Muncă.

Controale comune cu Direcţia Antifraudă, în cursul lunii august, care au vizat în principal identificarea şi combaterea muncii nedeclarate.

Au fost efectuate controale la un număr de 29 societăţi de pe raza judeţului Botoşani, au fost depistate 3 persoane lucrând fără a avea întocmite contracte individuale de muncă, au fost aplicate sancţiuni în valoare de 60000 lei. Pentru alte încălcări ale legislaţiei muncii au mai fost aplicate 2 sancţiuni în valoare de 6000 de lei. Valoarea totală a sancţiunilor aplicate în cadrul acestor acţiuni de către  ITM Botoşani, este de 66000 lei.

2. Campanie naţională privind respectarea de către beneficiari sau împuterniciţi ai acestora a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a normelor metodologice de aplicare a Legii 52/2011 în domeniile prevăzute la art 13 şi a prevederilor legale privind prevenirea şi combaterea exploatării copiilor /tinerilor prin muncă în aceste domenii, desfăşurată în perioada 07.10.2019-11.10.2019.

Au fost controlaţi un număr de 29 beneficiari, cu un număr de 53 zilieri, din care 47 bărbaţi şi 6 femei. Au fost dispuse 3 măsuri.

3. Campanie naţională privind verificarea modului în care angajatorii români respectă prevederile legale referitoare la legislaţia muncii şi la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României, desfăşurată în perioada 14-18.11.2019.

Au fost efectuate 10 controale, din care 3 comune cu lucrători din cadrul Biroului pentru Imigrări.Nu au fost constatate deficienţe.

4. Campanie naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale transpuse în legislaţia naţională.

Au fost controlaţi 14 angajatori, au fost verificaţi un număr de 19 conducători auto, au fost dispuse 22 măsuri, aplicate 4 sancţiuni din care 2 avertismente şi 2 amenzi în valoare de 4500 lei.

În această perioadă au fost înregistrate un număr de 465 sesizări, adresate corpurilor de control ale Inspectoratului Teritorial de Muncă, serviciile Relaţii de Muncă şi Sănătate şi Securitate în Muncă, care au fost soluţionate în termenul legal.

Activitatea compartimentului  Sănătate şi Securitate în Muncă

În cursul anului 2019 în cadrul Serviciului Sănătate şi Securitate în Muncă au fost controlaţi un număr de 685 agenţi economici, au fost depistate un număr de 1689 neconformităţi, dispuse 1757 măsuri. Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate în anul 2019 a fost de 1705, din care 17 amenzi şi 1683 avertismente. Cuantumul valoric al sancţiunilor aplicate în anul 2019, a fost  de 111.000 lei.

Campanii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

1.Campanie națională „Program educațional privind prevenirea în mediul lucrativ și consilierea profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial” – Proiect AVE.   

La această acţiune au participat un număr de 5 unităţi şcolare din judeţul Botoşani (liceul Dimitrie Negreanu, liceul tehnologic Ştefan cel Mare Vorona, liceul tehnologic Bucecea, colegiul economic Octav Onicescu Botoşani şi liceul tehnologic Nicolae Bălcescu Flămânzi). Concursul judeţean a avut are loc în data de 16.04.2019 la Liceul Dimitrie Negreanu Botoşani. Au participat 20 elevi şi 6 cadre didactice.

2. Campanie națională privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea la înălțime.

S-a nominalizat grupul local de lucru care va participa la acţiune, s-a desfăşurat o acţiune informare şi conştientizare privind riscurile de cădere de la înălţime cu principalii actori din judeţ cu activitatea din domeniul construcţiilor, care a avut loc în data de 27.05.2019 la care au participat un număr de 24 angajatori, acţiuni de mediatizare. Au avut loc un număr de 19 controale la 19 angajatori, au fost constatate 61 deficienţe pentru care s-au dispus 79 măsuri, fiind sancţionaţi 19 angajatori cu 79 avertismente.

3. Campanie națională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, conform HG nr.1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare.

A avut loc o şedinţă de conştientizare în data de 27.03.2019, la care au participat un număr de 30 unităţi, cărora le-a fost prezentată metodologia acţiunii. S-au selectat angajatorii care vor fi cuprinşi în campania de control. Au avut loc un număr de 48 controale la 48 angajatori au fost constatate 140 deficienţe pentru care s-au dispus 140 măsuri, fiind sancţionaţi 45 angajatori cu 135 avertismente.

4.Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2019, coordonat de către Comisia Europeană.

Au fost efectuate un număr de 53 controale, conform metodologiei acţiunii, în care au fost controlate un număr de 304 produse.

Acţiuni în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

1.Acțiune de control pentru verificarea modului în care angajatorii, care desfășoară activități de transport și distribuție energie electrică, respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății la lucrările de mentenanță sau la intervențiile ocazionale.

Au avut loc un număr de 6 controale la 6 angajatori au fost constatate 18 deficienţe pentru care s-au dispus 18 măsuri, fiind sancţionaţi 6 angajatori cu 18 avertismente.

2. Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice.

Au avut loc un număr de 5 controale la 5 angajatori au fost constatate 5 deficienţe pentru care s-au dispus 5 măsuri, fiind sancţionat 1 angajator cu 2 avertismente.

3. Acțiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, în cazurile în care activitățile economice desfășurate necesită utilizarea substanțelor chimice periculoase în procesele tehnologice.

A avut loc în data de 12.07.2019 o sesiune de informare şi conştientizare la care au participat un număr de 22 angajatori. Au avut loc un număr de 10 controale la 10 angajatori au fost constatate 43 deficienţe pentru care s-au dispus 43 măsuri, fiind sancţionaţi 10 angajatori cu 43 avertismente.

În etapa a II-a, de verificare a îndeplinirii măsurilor dispuse în controalele anterioare s-au efectuat controale la un număr de 9 unităţi, verificate un număr de 30 măsuri dispuse, din acestea 29 au fost realizate şi una în curs de realizare.

4. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1 - 9 lucrători).

Au fost transmise un număr de 120 chestionare angajatorilor din categoria microîntreprinderilor, conform metodologiei acţiunii, pe care majoritatea le-au completat şi transmis inspectorilor, urmând ca aceştia să le analizeze şi să efectueze controale în perioada următoare. Au fost efectuate un număr de 32 controale, fiind constatate un număr de 96 neconformităţi, au fost dispuse un număr de 96 măsuri şi s-au aplicat 96 avertismente verbale.

5. Acțiune de control pentru verificarea modului în care angajatorii, care desfășoară activități de transport și distribuție energie electrică, respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății la lucrările de mentenanță sau la intervențiile ocazionale.

Au avut loc un număr de 6 controale la 6 angajatori au fost constatate 18 deficienţe pentru care s-au dispus 18 măsuri, fiind sancţionaţi 6 angajatori cu 18 avertismente.

6. Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice.

Au avut loc un număr de 5 controale la 5 angajatori au fost constatate 5 deficienţe pentru care s-au dispus 5 măsuri, fiind sancţionat 1 angajator cu 2 avertismente.

7. Acţiune de informare referitoare la bunele practici europene privind verificarea evaluării riscurilor din perspectiva de vârstă şi gen, precum şi de prevenire a afecţiunilor musculo-scheletice şi a riscurilor psihosociale.

A fost nominalizat grupul local de lucru, conform metodologiei acţiunii, s-a desfăşurat o acţiune de informare şi conştientizare ăn data de 04.10.2019, la care au participat 5 inspectori de muncă din cadrul compartimentului control securitate şi sănătate în muncă şi 18 reprezentanţi ai angajatorilor.

(Comunicat de presă)

 

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Comisia pentru legile Justiţiei: Hotărârile judecătoreşti pot fi semnate şi cu semnătură electronică calificată

Miercuri, 28 Septembrie 2022
32

Comisia parlamentară pentru legile Justiţiei a adoptat un amendament la proiectul privind organizarea judiciară care prevede ca hotărârile judecătoreşti să poată fi semnate şi cu semnă...

Deficitul bugetar a ajuns la 2,4% din PIB după primele opt luni ale anului

Miercuri, 28 Septembrie 2022
34

Deficitul bugetului general consolidat a crescut la 2,4% din Produsul Intern Brut după primele opt luni ale acestui an, de la 1,94% din PIB în primele şapte luni, potrivit datelor publicate lu...

Terenurile de sport din curțile școlilor pot fi folosite de copii, gratuit, după orele de curs – proiect adoptat de Senat, trimis în dezbatere la Camera Deputaților pentru decizie

Miercuri, 28 Septembrie 2022
50

Copiii vor avea acces, gratuit, la terenul de sport din curtea şcolii, în afara orelor de curs, potrivit unui proiect legislativ iniţiat de parlamentari USR, PNL, PSD, UDMR şi minorităţi, a...