Centrul Medical Județean Botoșani, Cabinet medical de unitate – Poliție, caută asistent medical

Centrul Medical Județean Botoșani, Cabinet medical de unitate – Poliție, caută asistent medical

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale din cadrul MAI, angajează fără concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, 2(două) posturi de personal contractual - asistent medical, prevăzute la pozițiile 134 și 192 din statul de organizare al unității, din care unul este la Botoșani.

Este vorba de un asistent medical pentru Centrul Medical Județean Botoșani, Cabinet medical de unitate – Poliție, dar și de un asistent medical pentru Centrul Medical Județean.

“În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 46/19.03.2020 pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (republicată) și Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/20111, Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, angajează fără concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, 2(două) posturi de personal contractual”, se precizează într-un comunicat emis de Direcția Medicală Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Data limită până la care se pot depune dosarele de recrutare este 11.05.2020, ora 12.00.

În vederea angajării, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ următoarele condiţii: Condiţii generale:

- au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

- cunosc limba română, scris şi vorbit;

- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale în vigoare;

- au capacitate deplină de exerciţiu;

- îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime și condițiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibile cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

- studii de specialitate: Liceu sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii / studii postliceale sanitare sau echivalente sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 - 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în specialitatea medicină generală.

- autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: - certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R.;

- asigurare de malpraxis;

- autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel “Secret de serviciu” (se obtine după numirea în functie a titularului);

- vechime în muncă: nu este cazul;

- vechime în specialitate: minimum 6 luni vechime în specialitate ;

- să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical și „apt” din punct de vedere psihologic pentru ocuparea postului.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de recrutare:

a) cererea de înscriere adresată directorului Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești (conform modelului ataşat);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

d) copia Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; copia Avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist, în specialitatea medicină generală;

e) copia asigurării de malpraxis medical, valabilă pentru anul în curs;

f) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în specialitate prevăzută de fișa postului;

g) o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h) adeverinţă medicală eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, care să cuprindă antecedentele medicale personale semnificative și care să ateste că starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată de către medicul de familie al candidatului;

i) un aviz de specialitate eliberat de către un psiholog atestat de către Colegiul Psihologilor din România, prin care să se ateste cel puțin aptitudinea privind portul și utilizarea armelor și munițiilor supuse autorizării;

j) curriculum vitae, model Europass (conform modelului ataşat);

k) autobiografia și tabelul nominal cu rudele (conform modelului ataşat);

 l) declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului ataşat);

m) declarație pe proprie răspundere că nu a luat contact cu persoane infectate/suspecte de infectare cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) și că nu a călătorit în ultimele 2 luni în afara teritoriului național, nu se află în izolare la domiciliu sau în carantină;

n) copii ale documentelor de stare civilă: certificat de naştere personal, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi al fiecărui copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

o) copia livretului militar, dacă este cazul.

NOTĂ: Evaluarea psihologică se realizează de către psihologi din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., doar pentru persoana selecționată, anterior încadrării.

NOTĂ: Întocmirea fișei de aptitudine se face doar pentru persoana selecționată, în cel mai scurt timp de la încadrare, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 355/20072 și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 291/20113 .

Persoanele care îndeplinesc condițiile legale și criteriile specifice menționate în prezentul anunț și al căror dosar de recrutare este complet și corect întocmit, vor susține un interviu în data de 12.05.2020, la sediul C.M.D.T.A. Ploiești, din Ploiești, str. Ghimpați nr.1-3, județul Prahova. Atenție! Documentele din dosarul de recrutare se trimit exclusiv în format electronic, pe adresa de e-mail cmdta.ploiesti@mai.gov.ro, urmând ca persoana selecționată să prezinte documentele în original, pentru confruntare, la încadrare.

ATENȚIE! Prezentarea candidaților, precum și desfășurarea întregii proceduri se vor realiza cu respectarea măsurilor instituite în vederea prevenirii răspândirii infecției cu noul coronavirus (SARS-CoV-2).

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0244/575.680, interior 28506.

 

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

AJOFM: Rata șomajului, în scădere la Botoșani!

astăzi, 18:13
5

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,29% , în această lună acest indicator a înregistrat o scădere de  0,18 pp.Din totalul de 4.585 persoane &...

Copiii unei grădinițe din Botoșani, „vizitați” de pompieri în scop educativ

astăzi, 17:23
38

Activitatea a fost organizată la cererea cadrelor didactice, în cadrul programului „PLAYFEST”.Atât educatoarele, cât și copiii și-au dorit să petreacă o oră al...

(P) CELEBRĂM ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI LA BOTOȘANI SHOPPING CENTER

astăzi, 16:33
62

Cei mici și mari sunt invitați să participe, în perioada 01-02.06.2024 începând cu orele 10.00 respectiv 11.00, la celebrarea Zilei internaționale a copilului, împreună cu...