Peste 40 de accidente de muncă înregistrate anul trecut în Botoșani. Raportul de activitate al ITM

Peste 40 de accidente de muncă înregistrate anul trecut în Botoșani. Raportul de activitate al ITM

Activitatea compartimentelor Control Relaţii de Muncă și Control Muncă Nedeclarată s-a desfăşurat conform Programului propriu de acţiuni al ITM Botoşani şi în baza  programărilor lunare.

În acțiunile de control au fost utilizate metodologia și tematica de control specifice legislației din domeniul relațiilor de muncă.

Pe parcursul anului 2022, inspectorii de muncă au efectuat controale la un număr total de 1.192 agenţi economici, cu 31.739 salariaţi, dintre care 16.599 femei. Unui număr de 72 de angajatori verificaţi li s-au aplicat 91 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 46 amenzi în valoare totală de 734.100 lei şi 45 avertismente. Au fost dispuse și consemnate în procesele-verbale 955 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor.

Conform Programului propriu de acţiuni, în anul 2022 inspectorii de muncă au verificat modul în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii – Legea 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obiectivul principal fiind în continuare depistarea şi diminuarea muncii nedeclarate. În acest sens, au fost organizate acţiuni de control la punctele de lucru ale angajatorilor de pe raza judeţului Botoşani, în domeniile susceptibile utilizării frecvente a muncii nedeclarate şi/sau a muncii tinerilor şi copiilor.

Astfel, în cadrul acţiunilor de control au fost depistate în total 51 de persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, dintre care: 41 persoane care au fost primite la muncă fără contracte individuale de muncă încheiate în formă scrisă (pentru care s-au aplicat 16 amenzi în valoare totală de 560.000 lei şi 7 avertismente), 7 persoane pentru care nu s-au transmis în registrul electronic contracte individuale de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii (pentru care s-au aplicat 2 amenzi în valoare totală de 80.000 lei şi 4 avertismente), o persoană care a fost primită la muncă în perioada în care aceasta avea contractul individual de muncă suspendat (pentru care s-a aplicat o amendă de 20.000 lei) şi 2 persoane primite la muncă cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial (pentru care s-au aplicat 2 avertismente).

În acţiunile de control, odată cu identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, inspectorii de muncă au urmărit şi modul în care agenţii economici respectă dispoziţiile imperative ale Legii 53/2003, referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor. În acest sens, au fost aplicate 29 de sancţiuni (16 amenzi de valoare totală de 34.500 lei şi 13 avertismente) pentru neîntocmirea corectă a documentelor de evidenţă a orelor de muncă prestate de salariaţi, 2 amenzi în sumă totală de 2.300 lei pentru nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, un avertisment pentru nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, o amendă de 3.000 lei şi un avertisment pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, o amendă de 2.000 lei şi 2 avertismente pentru neînmânarea unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului la angajare, 2 avertismente pentru nepăstrarea la locul de muncă a copiilor contractelor individuale de muncă ale salariaţilor care desfăşoară activitate în acel loc şi 2 avertismente pentru neplata salariilor.

În ceea ce priveşte registrul general de evidenţă a salariaţilor, au fost depistate situaţii de nerespectare a termenelor legale de transmitere a registrelor electronice şi/sau a modificărilor acestora, situaţii de completare eronată a datelor şi de dublare a contractelor individuale de muncă. Au fost efectuate controale la 1175 de angajatori, 10 dintre ei fiind sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor legale. Au fost aplicate 11 sancţiuni contravenţionale, dintre care 4 amenzi în valoare totală de 7.300 lei şi 7 avertismente. S-au dispus 199 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Inspectorii de muncă au mai aplicat o amendă în valoare de 5.000 lei pentru împiedicarea exercitării controlului, 3 avertismente pentru îndeplinirea parţială a măsurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare, o amendă în valoare de 10.000 lei şi un avertisment pentru nerespectarea obligaţiei de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de aceştia, documentele solicitate în vederea efectuării controlului.

De asemenea, inspectorii de muncă au sancţionat un agent de plasare a forţei de muncă în străinătate cu o amendă în valoare de 10.000 lei pentru efectuarea activităţii de mediere în vederea angajării cetăţenilor români în străinătate, fără încheierea de contracte de mediere în formă scrisă cu solicitanţii locurilor de muncă.

1. Campanie Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitate în domeniul de activitate: depozite cod CAEN 5210 

Această campanie s-a desfăşurat în perioada 25 - 31 ianuarie 2022, au fost verificaţi 12 agenţi economici şi s-au dispus 11 măsuri pentru neconformităţile constatate şi anume:

nespecificarea în contractul individual de muncă cu fracţiune de normă a precizărilor referitoare la repartizarea programului de lucru şi condiţiile în care acesta poate fi modificat, neevidenţierea orelor de muncă prestate de către salariaţi, cu precizarea orelor de început şi de sfârşit a programului de lucru, transmiteri eronate din registrul general de evidență a salariaților, neînmânarea către salariat a unui exemplar din contractul individual de muncă anterior începerii activităţii.

Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerț cod CAEN 47

Această campanie de control s-a desfăşurat în perioada 23-26 februarie 2022, au fost controlaţi 15 angajatori, dintre care unul a fost sancţionat cu un avertisment pentru neacordarea repausului săptămânal. S-au dispus 9 măsuri pentru remedierea deficienţelor în ceea ce priveşte neevidenţierea orelor de muncă prestate de către salariaţi, cu precizarea orelor de început şi de sfârşit a programului de lucru, neînmânarea către salariat a unui exemplar din contractul individual de muncă anterior începerii activităţii, neacordarea repausului săptămânal.

Campania de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730

În intervalul 10 – 16 martie 2022, inspectorii de muncă au efectuat verificări la 15 firme cu un total de 256 salariaţi, dintre care 3 salariaţi cu contracte individuale de muncă timp parţial. Dintre angajatorii controlaţi, 6 au fost sancţionaţi pentru neevidenţierea orelor de muncă prestate de către salariaţi, cu precizarea orelor de început şi de sfârşit a programului de lucru, cu 4 amenzi în valoare totală de 7.500 lei şi 2 avertismente.

S-au dispus 20 de măsuri pentru neprecizarea desfăşurării activităţii în schimburi, nespecificarea orei de început şi de sfârşit a programului de lucru, nepăstrarea la punctul de lucru a copiilor contractelor individuale de muncă pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în acel loc.

Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase - cod CAEN 107 și comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate - cod CAEN 4724

Campania a avut loc între 5 şi 8 aprilie 2022, timp în care inspectorii de muncă au controlat 27 de agenţi economici. Un angajator a fost sancţionat cu o amendă în valoare de 40.000 lei pentru primirea la muncă a două persoane pentru care nu a transmis în termenul legal contractele individuale de muncă. Au mai fost aplicate: o amendă de 3.000 lei şi un avertisment pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte şi o amendă de 3.000 lei şi 4 avertismente pentru neevidenţierea corectă a orelor prestate de către salariaţi, conform prevederilor Codului Muncii.

S-au dispus 30 de măsuri pentru: primirea la muncă fără transmiterea contractelor individuale de muncă în termen legal în aplicaţia ReviSal, neevidenţierea corectă a orelor prestate, nepăstrarea la punctul de lucru a copiilor contractelor individuale de muncă pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în acel loc.

Acţiune de control prevăzută în Planul de Cooperare Operativă pentru prevenirea şi combaterea muncii ilegale a străinilor în anul 2022, încheiat între Inspecţia Muncii şi Inspectoratul General pentru Imigrări

Această acţiune s-a desfăşurat în perioada 16 – 22 mai 2022, când s-au efectuat controale comune la 5 agenţi economici. Nu s-au constatat deficienţe şi nici nu s-au aplicat sancţiuni.

Campanie Națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730

Această campanie s-a desfăşurat în perioada 15-22 iulie 2022, au fost controlaţi 12 angajatori cu 1892 salariaţi, dintre care 9 cu contracte individuale de muncă cu timp parţial. A fost aplicată o amendă în valoare de 1.500 lei pentru neîntocmirea corectă a documentelor de evidenţă a orelor de muncă prestate de salariaţi. S-au dispus 9 măsuri pentru remedierea deficienţelor, cele mai frecvente neconformităţi fiind: nepăstrarea unui exemplar al contractului individual de muncă la punctul de lucru, neeliberarea de adeverinţe de vechime şi extras din Revisal la încetarea activităţii salariaţilor, pontaje incorect întocmite, fără precizarea orelor de început şi de sfârşit ale programului de lucru, neinformarea angajaţilor cu privire la obligaţia de a adera la un fond de pensii administrat privat,expirarea contractului colectiv de muncă şi neînceperea negocierii pentru unul nou.

Campania Naţională privind verificarea modului de respectare de către beneficiari a prevederilor Legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

În intervalul 19-22 septembrie 2022, inspectorii de muncă au efectuat controale la un număr de 22 de beneficiari, nu au fost aplicate sancţiuni, s-au dispus 7 măsuri pentru neconformităţi identificate cu ocazia controalelor.

Campanie Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor - cod CAEN 41, 42, 43

Campania a avut loc în perioada 5 - 7 octombrie 2022, perioadă în care s-au efectuat 17 controale, nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale.

Au fost dispuse 16 măsuri pentru remedierea deficienţelor, cele mai frecvente neconformități constatate fiind: întocmirea pontajelor fără precizarea orelor de început şi de sfârşit ale programului de lucru, transmiteri eronate în REGES (dublare contracte), neînmânarea unui exemplar de contract individual de muncă salariatului la angajare.

Campania Naţională pentru verificarea respectării prevederilor Legii nr.156/2000 cu privire la condițiile  de funcționare si procedura de înregistrare a persoanelor juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României ca agenți de plasare forță de muncă în străinătate şi pentru verificarea respectării  prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă  de către agenții de muncă temporară și de către utilizatorii salariaților temporari

În cadrul acestei campanii, care s-a desfăşurat în intervalul 24-28 octombrie 2022, inspectorii au efectut 8 controale la firme care au codul CAEN 7810, dar dintre acestea doar două desfăşurau activitate efectiv de plasare a forţei de muncă, cod CAEN 7810.

A fost aplicată o amendă în valoare de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor legale privind încheierea contractelor de mediere în formă scrisă între agentul de plasare a forţei de muncă şi solicitanţii locurilor de muncă, cu includerea elementelor prevăzute de lege.

De asemenea, au fost verificaţi 3 agenţi de muncă temporară, dispunându-se 3 măsuri de remediere a neregulilor constatate.

Campania Naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională, cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri cod CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători

Campania a avut loc în perioada 7 -11 noiembrie 2022, în cadrul acesteia fiind controlaţi 18 angajatori (8 cu CAEN 4931, 10 cu CAEN 4941), dispunându-se un număr de 28 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate cu ocazia controalelor.

Activitatea compartimentului Contracte Colective de Muncă, Monitorizare Relaţii de Muncă:

Activitatea de înregistrare a contractelor colective de muncă

În intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie 2022, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani au fost înregistrate 67 de contracte colective de muncă, 5 acte adiţionale de prelungire a contractelor colective de muncă şi alte 7 acte adiţionale de modificare a acestora. La finele anului 2022 erau 101 contracte colective de muncă active. 

Un alt obiectiv îndeplinit de inspectorii de muncă din acest compartiment a fost soluţionarea problemelor identificate în activitatea de înregistrare a contractelor colective de muncă/actelor adiționale la contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate, în cea de îndrumare a angajatorilor la nivel de inspectorat și formularea de soluții în vederea îmbunătățirii activității în domeniu.

În anul 2022 s-au depus 3 dosare pentru obţinerea reprezentativităţii de către sindicate. 

2. Activitatea de monitorizare a relaţiilor de muncă

Potrivit datelor comunicate de Inspecţia Muncii extrase din baza naţională de date în urma raportărilor transmise de angajatori conform prevederilor HG 905/2017, la finele primului semestru existau la nivelul judeţului un număr de 8080 de angajatori activi, cu 65.565 de contracte individuale de muncă active, dintre care 60.092 pe durată nedeterminată şi 5.473 pe durată determinată.

Acțiuni de verificare a modului în care este organizată și se derulează activitatea referitoare la registrul general de evidență a salariaților

Inspectoratul Teritorial de muncă Botoşani efectuează prestări de servicii în domeniul relaţiilor de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate şi a altor entităţi constituite în condiţiile legii, furnizează date din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru refacerea conţinutului său la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hârtie din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii, prin eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori.

În cadrul acestei acțiuni, pe parcursul anului 2022 au fost derulate următoarele activități:

Pentru transmiterea on-line a registrului general de evidenţă a salariaţilor la solicitarea agenţilor economici, au fost eliberate un număr de 828 de parole pentru accesarea portalului Inspecţiei Muncii, iar la ghişeul de relaţii cu publicul s-au preluat 3004 registre generale de evidenţă a salariaţilor.

Conform prevederilor HG 905/2017 şi ale Ordinului MMFPS nr. 1918/2011, în evidenţa ITM Botoşani s-au înregistrat în această perioadă 186 de prestatori de servicii pentru completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor.

La ghişeul de relaţii cu publicul s-au eliberat 22.284 rapoarte cu informaţii extrase din baza naţională de date gestionată de Inspecţia Muncii. S-au întocmit şi eliberat 145 de adeverinţe de vechime în baza documentelor existente la arhiva inspectoratului, pentru perioade lucrate până la data de 01.01.2011.

În perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2022, inspectorii de muncă din compartimentul Compartimentul Contracte Colective de Muncă și Monitorizare Relații de Muncă au soluţionat şi formulat răspunsuri la un număr de 1647 de adrese înaintate de către poliţie, organe fiscale, organe ale administraţiei publice locale, organe de urmărire penală, instanţe de judecată, alte instituţii ale statului, persoane fizice şi juridice.

Pe parcursul anului 2022 s-au eliberat parole la un număr de 18 beneficiari pentru care zilierii desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional.

Tot în această perioadă, s-au soluţionat în termenul legal adresele primite de la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani, pentru care, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, a fost interogată baza naţională de date organizată şi administrată de Inspecţia Muncii pentru un număr de 20.448 persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de pe raza judeţului Botoşani.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 au fost înregistrate la ITM Botoşani 22 de contracte de ucenicie.

La ghişeul de relaţii cu publicul din cadrul instituţiei, pe parcursul anului 2022 s-au eliberat 168 de carnete de muncă din cele rămase neridicate la data de 01.01.2011. Acestea au fost eliberate titularilor şi/sau persoanelor împuternicite de aceştia, în baza cererilor formulate.

Activitatea Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă

În anul 2022, numărul controalelor la nivel judeţean a fost de 653, inspectorii de muncă continuând acţiunile de informare şi conştientizare a tuturor actorilor implicaţi (angajatori, lucrători, membri ai CSSM, medici de medicina muncii, reprezentanţi ai patronatelor, sindicatelor etc.) privind necesitatea dezvoltării culturii de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate în anul 2022 a fost de 1.081 , dintre care 41 de amenzi în cuantum valoric de 291.000 lei.

Sancţiuni aplicate in domeniul supravegherii pieţei

Nu au fost interzise sau retrase de pe piaţă  produse neconforme, nefiind dispuse măsuri de punere în conformitate.

Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii in munca in  anul 2022

Inspectoratul Teritorial de Muncă Botosani a autorizat sau  avizat, după caz:

 funcţionarea agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform Legii nr. 319/2006 (7 unități),
producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi depozitarea materiilor explozive, în baza Legii nr. 126/1995 (12 unități) , precum și in baza altor legi(8 unități).

În acest sens, inspectorii de muncă au acordat consultanţă şi/sau au efectuat expertiză pentru verificarea îndeplinirii, de către agenţii economici, a condiţiilor impuse de legislaţie pentru obţinerea autorizaţiilor/avizelor.

Rezultatele acţiunilor planificate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

1.Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43

A avut loc o acţiune de conştientizare la care au participat 12 reprezentanţi ai angajatorilor, lucrători cu responsabilităţi în domeniul S.S.M.

Au fost controlate 50 unităţi, fiind constatate un număr de 95 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 97 măsuri fiind sancţionaţi un număr de 50 angajatori cu 6 amenzi în valoare de 43.000 lei şi 88 avertismente.

2.Campanie națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră și în spitale

Au fost controlate 7 unităţi, fiind constatate un număr de 25 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 25 măsuri fiind sancţionaţi un număr de 7 angajatori cu 1 amenzi în valoare de 10.000 lei şi 24 avertismente.

3.Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2022, coordonat de către Comisia Europeană

Au fost efectuate 74 controale privind supravegherea pieţei, fiind controlate un număr de 416 produse, nefiind constatate neconformităţi.

4.Acțiune pentru prevenirea bolilor profesionale determinate de stresul profesional

Au fost controlate 8 unităţi cu un număr de 3230 salariați, fiind constatate un număr de 23 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 23 măsuri fiind sancţionaţi un număr de 8 angajatori cu 23 avertismente.

5. Concurs naţional „ŞTIU ŞI APLIC! - Securitatea şi sănătatea în muncă se deprind de pe băncile şcolii”,  în scopul promovării securităţii şi sănătăţii în muncă şi pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale, concurs realizat în colaborare cu Inspecţia Muncii, Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Inspectoratele Şcolare Judeţene

Actiunea s-a derulat în interalul 16.02.2022-31.03.2022. În data de 31.03.2022 s-a desfășurat faza județeană a concursului „Știu și Aplic”, cu participarea a 12 cadre didactice și 28 elevi din 6 unități școlare din județ: Liceul Dimitrie Negreanu Botoșani, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, Colegiul Economic Octav Onicescu, Liceul Tehnologic Ștefan cel Mare și Sfânt Vorona, Liceul Tehnologic Bucecea, Liceul Tehnologic Plopenii Mari

6. Acțiune de verificare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în domeniul comerțului cu ridicata (CAEN 46)

Au fost controlate 5unităţi, fiind constatate un număr de 17 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 17 măsuri fiind sancţionaţi un număr de 5 angajatori cu 17 avertismente.

7. Acțiune privind verificarea respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

În prima etapă de control au fost controlate un număr de 5 unități cu 39 salariați, fiind constatate 19 neconformități fașă de prevederile legale în domeniu, pentru care au fost dispuse 19 măsuri de remediere, fiind aplicate 19 sancțiuni contravenționale dintre care 1 amendă în cuantum de 6000 lei și 18 avertismente.

În a doua etapă de control au fost controlate un număr de 6 unități cu 15 salariați, fiind constatate 20 neconformități fașă de prevederile legale în domeniu, pentru care au fost dispuse 20 măsuri de remediere, fiind aplicate 20 sancțiuni contravenționale cu  avertisment.

Au urmat două etape de verificare a îndeplinirii măsurilor dispuse la controalele anterioare, nefiind constatate neconformități.

8. Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la curieratul de mărfuri en-gros și en detail

Au fost controlate 11 unităţi cu un număr total de 508 lucrători, fiind constatate un număr de 22 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 22 măsuri, fiind sancţionaţi un număr de 11angajatori cu 1 amendă contravențională în cuantum de 6000 lei și 21 avertismente.

9. Acţiune de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

Au fost controlate 7 unităţi cu un număr total de 334 lucrători, fiind constatate un număr de 25 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 25 măsuri, fiind sancţionaţi un număr de 7angajatori cu 1 amendă contravențională în cuantum de 7000 lei și 24 avertismente.

10. Acțiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora

Au fost controlate 5 unităţi, fiind constatate un număr de 10 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 10 măsuri fiind sancţionaţi un număr de 5 angajatori cu 10 avertismente.

11. Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice

Au fost controlate 7 unităţi, fiind constatate un număr de 1 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 7 măsuri fiind sancţionat un angajator cu un avertisment

12. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mici (10 - 49 lucrători)

Au fost controlate 47 unităţi, fiind constatate un număr de 81 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 81 măsuri fiind sancţionaţi un număr de 47 angajatori cu 81 avertismente.

13. Acţiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus

Au fost controlate 57 unităţi, cu un număr de 1876 lucrători, fiind constatate un număr de 13 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 13 măsuri, fiind sancţionaţi un număr de 11 angajatori cu 13 avertismente.

STATISTICI ALE ACCIDENTELOR DE MUNCĂ Şl BOLILOR PROFESIONALE

În anul 2022 au fost înregistrate 42 accidente(din care 1 persoană accidentată in anul 2019 și 3 persoane accidentate în anul 2021), cu 2(două) persoane accidentate mortal. Cele mai multe accidente s-au înregistrat în rândul muncitorilor necalificați din domeniul construcțiilor( 9 accidente).

Au fost înregistrate două accidente mortale, unul în domeniul construcțiilor și celălalt în domeniul comerțului „en gros și en detail”.

În anul 2022, au încheiat incapacitatea temporară de muncă 29 persoane, prin reluarea activității.

Ponderea din numărul total al accidentaților, revin următoarelor categorii de lucrători:

Muncitori necalif.din domeniul constucțiilor (9 accidentați)
Lucrător comercial(2 accidentați)
Lăcătuș mecanic  (4 accidentați)
Operator siloz (1 accidentat)
Confecționer(4 accidentat)
Asistent medical (1 accidentat)
Ambulanțier (1 accidentat)
Operator mașini (2 accidentați)
Îngrijitor clădiri (3 accidentați)
Operator tâmplărie pt.construcții (1 accidentat)
Economist (1 accidentat)
Director economic (1 accidentat)
Șef secție post Trafo (1 accidentat)
Muncitor în telecomunicații (1 accidentat)
Lucrător salubrizare (2 accidentati)
Îngrijitor clădiri (2 accidentati)
Zidar (2 accidentati)
Trașator (1 accidentat)
Vulcanizator (1 accidentat)
Fierar betonist (1 accidentat)

(Comunicat de ITM Botoșani)

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Gestul impresionant făcut de trei frați din Botoșani. ”Le-am strâns mâna și i-am felicitat!” (Foto)

astăzi, 19:51
301

”Dacă vii la donare, nu veni singur, mai ia pe cineva cu tine!”, a fost mesajul transmis de dr. Loredana Roșca, directoarea Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) din Botoșani.  ...

Primăria Botoșani își face propriul Palat, Cosmin Andrei a anunțat și unde va funcționa noua instituție!

astăzi, 18:45
268

Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, a făcut anunțul către tineri în cadrul Galei Voluntarului, eveniment desfășurat marți seara în sala Teatrului pentru Copii și Tineret...

Povestea dureroasă din spatele acestei fotografii!

astăzi, 18:30
362

Dar cum ne vom raporta la rândurile de mai jos, atunci când realitatea este cruntă? În prag de Sfintele Sărbători de iarnă, Vlad Plăcintă ne îndeamnă să salvăm viața ...