Anunț: Inspectoratul de Jandarmi recrutează botoșăneni. Locurile disponibile

Anunț: Inspectoratul de Jandarmi recrutează botoșăneni. Locurile disponibile

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani va desfăşura activităţi de recrutare a candidaţilor, în vederea participării la concursul de admitere organizat în anul 2020 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, astfel:

a) 15 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative pentru învăţământul cu frecvenţă (4 ani) - domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;

b) 25 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă (3 ani) - domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (dintre care 1 loc pentru romi, 1 loc pentru maghiari şi 1 loc pentru alte minorităţi), astfel: - 20 locuri alocate Jandarmeriei Române; - 5 locuri alocate SIE.

c) 3 locuri alocate Jandarmeriei Române (pentru subofițerii și maiștrii militari din Jandarmeria Română) la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă - domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.

Conform art.205, alin.5 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” se acordă 10 locuri bugetate, în cadrul cifrei de școlarizare aprobate, absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de asistență socială (din care două locuri pentru Facultatea de Jandarmi). În cazul în care locurile nu se ocupă, acestea se redistribuie către celilalți candidați.

 Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească, următoarele condiţii legale şi criterii specifice:

A. CONDIȚII LEGALE:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d)să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinesc în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Dovada îndeplinirii condiției prevăzute la lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat.

B. CRITERII SPECIFICE:

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

b) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

c) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Dosarele de recrutare ale candidaţilor constituite în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, se vor depune într-un dosar cu șină la structura de resurse umane a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani şi trebuie să conţină următoarele documente:

• cererea de înscriere şi curriculum vitae – Europas (CV);

• copii ale documentelor (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) care atestă nivelul şi specializarea studiilor pentru absolvenţii din seriile anterioare, însoţite de original pentru conformitate, se acceptă şi copiile legalizate sau adeverinţă în original pentru elevii claselor a-XII-a;

• copii ale actului de identitate, carnetul de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, livretului militar, însoţite de original pentru conformitate;

• copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, însoţite de original pentru conformitate;

• autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;

• extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;

• trei fotografii 3 x 4 cm;

• o fotografie color 9 x 12 cm;

• adeverinţă eliberată de către medicul de familie, care cuprinde antecedentele medicale personale semnificative şi care atestă că starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei;

• consimțământul informat,

• declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

 Adeverința medicală se completează de medicul de familie, iar consimțământul informat se completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depun la unitatea de recrutare.

Adeverința medicală se va transmite de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani, medicului de unitate. După primirea documentului de la medicul de unitate , Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani va informa candidații declarați „INAPT” cu privire la încetarea activităților de recrutare.

Candidaţii etnici/ minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale, etc.) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia / minoritatea respectivă şi depun în acest sens pentru dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, emisă de organizaţia etnică / minoritară, constituită potrivit legii.

Candidații care se înscriu pentru locurile alocate distinct absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială declară pe propria răspundere proveniența din sistemul de protecție socială și prezintă hotărârea comisiei pentru protecția copilului sau după caz a instanței de judecată privind stabilirea măsurii plasamentului în condițiile Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare – în original și în copie, copia conformă cu originalul fiind depusă la dosarul de candidat.

Candidații scutiți de la plata taxei de înscriere, depun documentele justificative pentru scutirea de la plata taxei de înscriere la dosarul de recrutare și le transmit și prin e-mail, până la data de 04 august 2020, scanate în format pdf la adresa admitere@academiadepolitie.ro (dimensiunea fișierului transmis nu trebuie să depășească 20MB).

Taxa de înscriere la concurs se achită de către candidați declarați apt psihologic, în perioada 28 iulie-07 august 2020 (data operațiunii bancare), potrivit precizărilor publicate pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, la secțiunea Admitere.

Alte precizări:

1. Înscrierea candidaţilor – în perioada 17-27 iulie 2020, între orele 09.00 - 15.00, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, la sediul unităţii din mun. Botoşani, str. I.C. Brătianu, nr. 110-112, jud. Botoşani.

La înscriere, candidaților li se atribuie un cod unic de identificare care va fi folosit pe întreaga procedură de concurs. Codul unic de identificare atribuit, precum și centrul zonal la care este arondat, se menționează în scris, în cererea de înscriere, de către persoana cu sarcini de recrutare, iar candidatul ia cunoștință de acestea pe bază de semnătură.

2. Depunerea dosarelor de candidat în volum complet – de LUNI până VINERI, între orele 09.00 - 15.00, la sediul unităţii din mun. Botoşani, str. I.C. Brătianu, nr. 110-112, jud. Botoşani - până la data de 04 august 2020.

3. Evaluarea psihologică: Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 04 august 2020, în conformitate cu Dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie a M.A.I., potrivit planificării întocmite de structurile cu atribuții de recrutare.

Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic sau pe site-ul I.J.J. Botoşani la adresa www.jandarmeriabotosani.ro.

4. Examinarea medicală: Examinarea medicală a candidaţilor se realizează potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul M.A.I. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 08-24 septembrie 2020.

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” transmite unităților de recrutare candidații care urmează să susțină examinarea medicală. Candidații nominalizați de către Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, vor fi înștiințați de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani, cu privire la continuarea procedurilor de selecție și prezentarea la sediul unității de jandarmi, în vederea înmânării adresei prevăzute în Ordinul M.A.I. nr. 105/2020 și a copiei adeverinței medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare.

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” afișează, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

5. Susținerea probelor de admitere

Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 24-29 august 2020, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 01-02 septembrie 2020.

Repartizarea și planificarea pentru susținerea probelor se realizează de către Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și sunt aduse la cunoștința candidaților, în timp util, prin postarea acestora pe siteul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, precum și al celorlalte centre zonale de selecție.

În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar.

Rezultatele obținute de candidați se centralizează la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și se afișează pe site-ul instituției de învățământ, în ordinea mediilor obținute la proba de evaluare a cunoștințelor.

Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor, se transmit on-line la adresa admitere@academiadepolitie.ro , în data de 05 septembrie 2020 și se soluționează la sediul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 06-07 septembrie 2020.

6. Afișarea rezultatelor finale Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, până la data de 26 septembrie 2020.

După depunerea dosarului în volum complet la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani, vă rugăm să consultaţi frecvent site-ul instituţiei de învăţământ la care v-aţi înscris pentru consultarea tematicii şi a bibliografiei, a perioadei înscrierii candidaţilor şi organizarea concursurilor de admitere, etc.

Pentru relaţii suplimentare apelaţi numărul de telefon 0231/511533 (interior 24527), iar pentru înscriere vă aşteptăm la sediul unităţii din strada I.C. Brătianu nr. 110 din mun. Botoşani.

(Comunicat de presă)

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Vești bune: Județul Botoșani are încă un tezaur uman viu!

Joi, 20 Iunie 2024
179

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) din Botoșani vine cu vești bune pentru județul Botoșani: încă un tezaur uman viu se alătură „port...

Comercianții din piețe vor fi obligați să accepte și plata cu cardul, ce amenzi riscă în caz contrar!

Joi, 20 Iunie 2024
145

Din 16 iunie, firmele, PFA-urile și întreprinderile individuale sunt nevoite să ofere clienților posibilitatea de a plăti online pentru bunurile și serviciile achiziționate.Prin aceast...

Bătaie de pomină pe terasa unui bar din Botoșani, victima a plecat fără bani și bătută!

Joi, 20 Iunie 2024
1379

În cursul zilei de miercuri, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani - Biroul de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui t&acir...