Prezidențiale 2019: Ce este și ce nu este permis

Prezidențiale 2019: Ce este și ce nu este permis

În data de 10 noiembrie a.c, vor avea loc alegerile pentru Preşedintele României, în cazul în care niciunul dintre candidaţi nu întruneşte majoritatea de voturi valabil exprimate ale alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente se organizează al doilea tur de scrutin, în data de 24 noiembrie.

Votarea începe duminică la ora 7.00 şi se încheie la ora 21.00. Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot îşi pot exercita dreptul de vot până cel mult la ora 23.59, conform prevederilor legale în vigoare.

Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România care în ziua votării se află în ţară îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în România în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic şi, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar.

Pot vota cetăţenii români care au vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv.

Nu au drept de vot persoanele puse sub interdiciţie şi nici persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.


ART. 385
Împiedicarea exercitării drepturilor electorale
(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
ART. 386
Coruperea alegătorilor
(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit
candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice.

ART. 387
Frauda la vot
(1) Fapta persoanei care votează:
1. a) fără a avea acest drept;
2. b) de două sau mai multe ori;
3. c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă
şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.

ART. 388
Frauda la votul electronic
Tipărirea şi utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot în format
electronic se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.

ART. 389
Violarea confidenţialităţii votului
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu amendă.
(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea
exercitării unor drepturi.

ART. 390
Nerespectarea regimului urnei de vot
(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(2) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte
condiţii decât cele prevăzute de lege se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

ART. 391 Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale
(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de pe lista electorală complementară a unor persoane
care nu figurează în această listă.
(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau
determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informaţional naţional necesar stabilirii
rezultatelor alegerilor.

ART. 393 Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387-391 se pedepseşte.

CONTRAVENȚII prevăzute de Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
dacă acestea nu constituie infracțiuni (art. nr. 55):
1. a) înscrierea cu bună știință a unui alegător în mai multe liste electorale permanente, înscrierea în listele electorale sau listele electorale
suplimentare a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;
2. b) păstrarea listelor electorale permanente în condiții necorespunzătoare;
3. c) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege și neoperarea acestora în listele electorale permanente;
4. d) efectuarea de operațiuni în listele electorale permanente de către persoane neautorizate;
5. e) necomunicarea către Autoritatea Electorală Permanentă a modificărilor operate în lista electorală permanentă;
6. f) încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (2) și art. 27 alin. (3);
7. g) încălcarea dispozițiilor referitoare la afișarea propunerilor de candidaturi prevăzute la art. 31 alin. (3);
8. h) folosirea de către un candidat a semnului electoral înregistrat la Biroul Electoral Central de către un alt candidat;
9. i) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfășurării normale a adunărilor electorale, precum și distribuirea și consumarea de băuturi
alcoolice în timpul acestor adunări;
10. j) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a listelor
electorale suplimentare;
11. k) nerespectarea dispozițiilor art. 37 alin. (1), (3), (4) și ale art. 39 alin. (4);
12. l) afișarea listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a listelor electorale suplimentare; distrugerea, deteriorarea, murdărirea,
acoperirea prin scriere sau în orice mod a platformelor-program afișate sau a oricăror altor afișe ori anunțuri de propagandă electorală tipărite;
13. m) nerespectarea deciziilor și hotărârilor birourilor electorale; nerespectarea hotărârilor și instrucțiunilor Autorității Electorale
Permanente; nerespectarea hotărârilor Curții Constituționale;
14. n) tipărirea fără drept de buletine de vot, în vederea utilizării acestora în ziua alegerii;
15. o) refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate în localul secției de votare, cu excepția cazurilor în care președintele biroului electoral al
secției de votare limitează accesul persoanelor acreditate în localul secției de votare datorită mărimii acestuia;
16. p) refuzul de a primi și înregistra o întâmpinare, contestație sau orice altă cerere, formulată în scris;
17. q) refuzul de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot și în
împrejurimi;
18. r) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care refuză să semneze în lista electorală sau lista electorale
suplimentare în care este înscris pentru primirea buletinului de vot și a ștampilei cu mențiunea «VOTAT»;
r^1) nerespectarea dispozițiilor legale privind prezența altor persoane în cabina de vot;
1. s) neaplicarea pe actul de identitate a ștampilei cu mențiunea “VOTAT” sau a timbrului autocolant, după caz, precum și reținerea actului de
identitate, fără motive întemeiate, de către membrii biroului electoral al secției de votare;
ș) nerespectarea dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. e) privind citirea cu voce tare a opțiunii exprimate pe buletinul de vot; întocmirea de către birourile electorale ale
secțiilor de votare a proceselor-verbale, cu încălcarea dispozițiilor prezentei legi;
1. t) continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia, precum și sfătuirea în ziua votării a alegătorilor la sediul secțiilor de votare să voteze
sau să nu voteze un anumit candidat;
ț) purtarea pe durata votării de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, persoanele însărcinate cu paza, persoanele acreditate sau de către
operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societăților comerciale ori ai organizațiilor neguvernamentale de ecusoane, insigne ori alte
însemne de propagandă electorală;
1. u) încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligației de a participa la activitatea acestor birouri;
2. v) refuzul președintelui biroului electoral sau al locțiitorului acestuia de a elibera o copie certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptățite
potrivit prevederilor prezentei legi;
3. w) încălcarea condițiilor de acreditare de către persoanele acreditate potrivit art. 47 și operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei
publice, ai societăților comerciale ori ai organizațiilor neguvernamentale care au fost acreditate de Biroul Electoral Central prin decizie;
4. x) nerespectarea dispozițiilor art. 10-12 privind delimitarea, numerotarea și stabilirea secțiilor de votare;
5. y) nerespectarea dispozițiilor art. 39 alin. (1)-(3) și (5);
6. z) nerespectarea dispozițiilor art. 41 privind afișajul electoral;
7. aa) nerespectarea dispozițiilor art. 43 alin. (12) privind comercializarea și consumul băuturilor alcoolice;
8. ab) nerespectarea dispozițiilor art. 43 alin. (4);
9. ac) nerespectarea dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. c).

Contravențiile prevăzute la art. 55 lit. b), c), d), e), g), j), k), l), m), o), p), ș), ț), u), v), z), ab) și ac) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele de
la lit. f), h), q), t), w), x) și aa), cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), i), n), r), r^1), s) și y), cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei.
Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 55 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:
1. a) ofițerii, agenții și subofițerii din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Română și Jandarmeriei Române, precum și polițiștii locali,
pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. i), k), l), n), o), q), r), r^1), t), w), z) și aa);
2. b) președintele biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București sau al biroului electoral pentru secțiile de votare
din străinătate, pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. j), p), ș), ab) și ac);
3. c) președintele Biroului Electoral Central, pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. f), g) și h);
4. d) președintele biroului electoral, în cazul săvârșirii contravențiilor de către membrii acestuia, ori președintele biroului electoral ierarhic superior, în
cazul săvârșirii contravențiilor de către președinții birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către locțiitorii acestora, pentru faptele prevăzute
la art. 55 lit. n), s), ț), u) și v);
5. e) împuterniciții președintelui Autorității Electorale Permanente, pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. a), b), c), d), e) și x);
6. f) împuterniciții președintelui Autorității Electorale Permanente, în cazul în care fapta prevăzută la art. 55 lit. m) este săvârșită de autorități ale
administrației publice centrale sau locale și în cazul în care fapta prevăzută la art. 55 lit. y) este comisă de altcineva decât de radiodifuzori;
președintele biroului electoral, în cazul în care fapta prevăzută la art. 55 lit.
m) este săvârșită de către membrii biroului electoral, ori președintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârșirii faptei prevăzute la
art. 55 lit. m) de către președinții birourilor electorale ierarhic inferioare; polițiști, în cazul în care fapta prevăzută la art. 55 lit. m) este săvârșită de
alte persoane fizice sau juridice;
g) Consiliul Național al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesați, pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. y), în cazul în
care acestea sunt comise de radiodifuzori.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

VERSURI DIN STRADĂ: Solitudine

Sâmbătă, 6 Iunie 2020
208

Lăsarea serii aduce din nou timpul în care trebuie să publicăm o poezie venită pe adresa de e-mail a redacției noastre. Ca de obicei, vă dorim lectură plăcută.SOLITUDINEde Silvi...

Ministrul de Interne, Marcel Vela, despre normalitatea care vine din 15 iunie: românii merită această relaxare

Sâmbătă, 6 Iunie 2020
973

Din 15 iunie, urmează o nouă etapă de relaxare, a anunțat, sâmbătă, ministrul de Interne, Marcel Vela, care a precizat că totul se va decide în funcție de analiză statistica epide...

Recomandare de weekend: Un nou spectacol online oferit de Teatrul „Vasilache”

Sâmbătă, 6 Iunie 2020
261

Duminică, 7 iunie, începând cu ora 11:00, Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” din Botoșani, îi invită pe cei mici, dar și pe cei mari, la vizionarea spe...